Algemene Voorwaarden (eindgebruikers)

15 september 2010 / BY

ALGEMENE VOORWAARDEN 2LOCATE

(EINDGEBRUIKERS)

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. 2Locate: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Eutracom, gevestigd aan Meekrapstraat 30, 4754BJ te Stampersgat, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 50826921.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie 2Locate een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 2, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: 2Locate en de wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen 2Locate en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee 2Locate zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de levering van producten en/of het verlenen van diensten.
 6. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen 2Locate en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van 2Locate en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels een webwinkel van 2Locate. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door 2Locate geen georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van 2Locate op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een overeenkomst sluit.
 7. Producten: alle in het kader van een overeenkomst door 2Locate aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld track-en-trace-producten, mobiele alarmsystemen, accessoires, alsook simkaarten begrepen kunnen zijn.
 8. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst te verlenen diensten, waaronder, niet-limitatief bedoeld telecommunicatiediensten, alarmopvolging en gebruik van het platform en apps (hierna samen aangeduid als platform) begrepen kunnen zijn.
 9. Communicatieabonnement: het tussen 2Locate en de wederpartij tot stand gekomen abonnement dat voorziet in telecommunicatiediensten en het gebruik van het platform, waarmee de wederpartij haar object waarin een track-en-trace-product is ingebouwd, kan beveiligen, volgen, monitoren en ter zake data kan inzien.
 10. Opsporingsabonnement: het tussen 2Locate en de wederpartij tot stand gekomen abonnement dat voorziet in alarmopvolging.
 11. Platform: de website en Android- en/of Apple-applicatie waarvan de wederpartij, in het kader van het communicatie- en eventuele opsporingsabonnement, middels haar gebruikersnaam en wachtwoord, gebruik kan maken.
 12. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 2Locate gericht aan eindgebruikers van producten en diensten van 2Locate, alsook iedere naar aanleiding van zodanig aanbod tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van 2Locate is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten en diensten.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van 2Locate dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van 2Locate dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht 2Locate nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van 2Locate, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 2Locate anders aangeeft. Een overeenkomst die langs elektronische weg is aangegaan, wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door 2Locate aan de wederpartij bevestigd.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten op afstand als bedoeld in artikel 1.6.
 2. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 3. De consument komt het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige lid niet toe in geval van een consumentenkoop betreffende:
 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken. Inbouw- en/of installatie ten aanzien van de producten door de wederpartij dan wel een daartoe door haar ingeschakelde derde partij, doen het recht van ontbinding vervallen indien en voor zover deze inbouw of installatie doorverkoop van de producten aan een derde onmogelijk maakt;
 • een overeenkomst ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
  1. De consument kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door 2Locate aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij 2Locate. Zo spoedig mogelijk nadat 2Locate in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal 2Locate de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
  2. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 2 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de betreffende producten en de verpakking daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate hanteren voor zover dat nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
  3. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan 2Locate retourneren.
  4. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. 2Locate is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.
  5. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 4 heeft ontbonden.
  6. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
  7. 2Locate zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen met betrekking tot de te retourneren producten, minus de eventuele waardevermindering en de eventuele kosten als bedoeld in het volgende lid, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door 2Locate zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de overeenkomst op afstand het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is 2Locate niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door 2Locate aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
  8. Indien diensten zijn verleend gedurende de bedenktijd als bedoeld in lid 2, geschiedt dit slechts op uitdrukkelijk verzoek van de consument. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een zodanig verzoek, is de consument 2Locate een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door 2Locate is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding. Het bedrag dat de consument is verschuldigd wordt vastgesteld naar evenredigheid van de prijs van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst of afstand. Als de totale prijs excessief is, wordt het door de consument verschuldigde bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

Indien en voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs nodig is, is de wederpartij gehouden zo spoedig als voor de uitvoering daarvan is vereist, alle relevante informatie aan 2Locate ter beschikking te stellen, op de door 2Locate aangegeven wijze. Voorts dient de wederpartij 2Locate steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. Tevens neemt de wederpartij alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren. De wederpartij dient 2Locate bovendien alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 6. | UITVOERINGS- EN LEVERINGSTERMIJNEN

 1. 2Locate spant zich in om de uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft verbonden na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer fatale termijnen. In geval van een niet-fatale termijn, treedt het verzuim van 2Locate niet eerder in dan nadat de wederpartij 2Locate schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en 2Locate na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien 2Locate voor de uitvoering van de overeenkomst of levering afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen de in lid 1 bedoelde termijnen niet eerder aan dan nadat 2Locate deze gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 7. | COMMUNICATIE- EN OPSPORINGSABONNEMENTEN

 1. Communicatie- en opsporingsabonnementen worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor een bepaalde tijd van 12 maanden.
 2. Indien de koopprijs van het track-en-trace-product dat in combinatie met het communicatieabonnement is geleverd, verdisconteerd is in het maandbedrag dat de wederpartij verschuldigd is, gaat het eigendom van het product pas over op de wederpartij indien de looptijd van het communicatieabonnement is verstreken en de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit het communicatieabonnement is nagekomen.
 3. Communicatie- en opsporingsabonnementen worden na verstrijken van de overeengekomen bepaalde looptijd steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw 12 maanden, tenzij het abonnement conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd dan wel uitdrukkelijk door partijen is verlengd. In afwijking van het bepaalde in de eerste zin van dit lid, wordt een communicatie- of opsporingsabonnement aangegaan met een consument, alsook een communicatieabonnement aangegaan met een bedrijfsmatig handelende wederpartij, uitsluitend stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Bij stilzwijgende verlenging kan evenwel vooruitbetaling worden gevorderd van het abonnementstarief dat geldt voor een periode van 12 maanden. In dat geval geldt, wanneer de wederpartij opzegt, het eventueel niet-genoten deel van het abonnement waarvoor reeds is betaald, wordt gerestitueerd.
 4. Communicatie- en opsporingsabonnementen eindigen door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan de overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken.
 5. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 6. Een communicatieabonnement biedt de wederpartij recht op gebruik van het platform waarmee de wederpartij haar object waarin het track-en-trace-product is ingebouwd, kan beveiligen, volgen, monitoren en ter zake data kan inzien. De wederpartij verkrijgt gedurende de looptijd van het communicatieabonnement een niet-exclusief gebruiksrecht ten aanzien van het platform. Het eindigen van het communicatieabonnement heeft het eindigen van het gebruiksrecht met betrekking tot het platform tot gevolg.
 7. De tarieven die 2Locate aan de wederpartij factureert in het kader van het communicatieabonnement geldt voor onbeperkt gebruik van de op het communicatieabonnement betrekking hebbende datadiensten binnen landen van de Europese Unie (EU). Dataverbruik in het kader van communicatieabonnementen buiten landen van de EU is mogelijk op verzoek van de wederpartij. Voor dataverbruik in landen buiten de EU worden de daarvoor door de telecomprovider gebruikelijk gehanteerde tarieven doorberekend aan de wederpartij.
 8. De kosten van repatriëring van objecten in het kader van een opsporingsabonnement, zijn niet bij het abonnementstarief inbegrepen en komen aanvullend voor rekening van de wederpartij, op basis van de gebruikelijke daarvoor door het betreffende recherchebureau gehanteerde tarieven.

ARTIKEL 8. | VERBOD INTEGRATIE DIENSTEN VAN DERDEN IN 2LOCATE-PRODUCTEN

 1. Het is de wederpartij niet toegestaan om in verband met het gebruik van de door 2Locate geleverde producten, soortgelijke diensten als in het kader van een communicatie- of opsporingsabonnement af te nemen van derden, anders dan door tussenkomst van 2Locate, zowel tijdens als na afloop van het betreffende abonnement. Voorts is het de wederpartij niet toegestaan zonder tussenkomst van 2Locate dergelijke dienstverlening van derden te (doen) integreren in de track-en-trace-producten van 2Locate.
 2. In geval de wederpartij het bepaalde in de vorige lid van dit artikel overtreedt, is zij een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd ter grootte € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding of € 2.000,- (zegge: tweeduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding plaatsvindt en voortduurt, zulks ter keuze van 2Locate. Betaling van de verschuldigde boete(s) ontslaat de wederpartij niet van haar verplichtingen die uit het vorige lid voortvloeien. Het bepaalde in dit lid laat voorts het recht van 2Locate om vergoeding van de volledige schade te vorderen, onverlet.

ARTIKEL 9. | LEVERING VAN PRODUCTEN EN RECLAMES

 1. De levering van de producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Indien door de wederpartij geen afleveradres is vermeld, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. Inbouw en/of installatie van de systemen in de track-en-trace-producten is geen onderdeel van de overeenkomst en wordt niet door of namens 2Locate uitgevoerd. In geval de wederpartij wenst dat inbouw en/of installatie plaatsvindt, kan 2Locate daarbij ten hoogste een faciliterende rol vervullen door de wederpartij te verwijzen naar een derde partij die voor de inbouw en/of installatie kan zorgdragen. 2Locate is daartoe evenwel nimmer verplicht. In een voorkomend geval sluit de wederpartij zelf een overeenkomst met de bedoelde derde partij, bij welke overeenkomst 2Locate geen partij is; 2Locate aanvaardt ter zake dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 3. In geval van bezorging van de producten, bepaalt 2Locate de wijze van verzending van de producten. 2Locate bepaalt te allen tijde de wijze van verpakking van de producten.
 4. 2Locate behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval van de eventuele bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door de consument is ontvangen.
 5. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan 2Locate verschuldigde bedragen te voldoen.
 7. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal 2Locate de producten voor rekening van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan 2Locate verschuldigde bedragen. De in verband met de niet in ontvangstname door de wederpartij zoals hier bedoeld, te maken opslagkosten, extra vrachtkosten e.d. komen dan ook voor rekening van de wederpartij. Ook indien opslag plaatsvindt op eigen locatie van 2Locate is de wederpartij opslagkosten verschuldigd. Deze kosten worden door 2Locate naar redelijkheid vastgesteld.
 8. In het geval dat de wederpartij de afname van de producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van 2Locate mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. 2Locate is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan 2Locate verschuldigde bedragen, waaronder mede begrepen de kosten als bedoeld in het vorige lid.
 9. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan onverwijld na de levering mededeling te doen aan 2Locate.
 10. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor 2Locate uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 11. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan 2Locate bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van consumenten dwingend in de weg staat.
 12. Het bepaalde in het voorgaande van dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet, inhoudende dat het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij 2Locate is gereclameerd.

ARTIKEL 10. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. Op track-en-trace-producten die in combinatie met een communicatie- of opsporingsabonnement worden geleverd, maakt de wederpartij aanspraak op garantie voor de duur van het communicatie- c.q. opsporingsabonnement, met een maximale garantietermijn van 60 maanden. Verlenging van communicatie- en opsporingsabonnementen, al dan niet stilzwijgend, biedt geen aanspraak op verlenging van de garantietermijn. Het eindigen van het abonnement heeft verval van garantie tot gevolg. De garantie voorziet uitsluitend in de afwezigheid van gebreken van de producten gedurende de garantieperiode. Een gebrek in de dienstverlening die een deugdelijke werking van de producten in de weg staat, wordt niet als gebrek van het product aangemerkt. Voorts wordt als gebrek van het product niet aangemerkt de ondeugdelijke werking daarvan als gevolg van ondeugdelijke inbouw en/of installatie van de systemen in de track-en-trace-producten door de wederpartij of een door haar ingeschakelde derde partij.
 2. Op andere producten dan track-en-trace-producten die in combinatie met een communicatie- of opsporingsabonnement worden geleverd, geldt een garantietermijn van 24 maanden, ingaande op de dag van levering daarvan aan de wederpartij.
 3. Een door 2Locate, importeur of fabrikant van de producten verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de consument jegens 2Locate geldig kan maken.
 4. Toepasselijke garantie vervalt indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan 2Locate dan wel zijn toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege 2Locate en het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van 2Locate zijn uitgevoerd.
 5. Eventuele aanspraken van de wederpartij in verband met garantie, dienen binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek waarop de aanspraak betrekking heeft, althans binnen een termijn van veertien dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk en gemotiveerd bij 2Locate te worden ingediend. Indien de aanspraak een aanspraak van een consument betreft op basis van non-conformiteit, vindt evenwel de termijn als bedoeld in artikel 9.12 toepassing.
 6. Op aanspraken als in de vorige leden van dit artikel bedoeld, kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien de wederpartij aan al haar uit de betreffende overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen jegens 2Locate heeft voldaan.
 7. In geval van een geldige garantieaanspraak van de wederpartij (waaronder aanspraken van consumenten op basis van non-conformiteit mede begrepen), maakt zij, naar keuze van 2Locate, uitsluitend aanspraak op herstel of vervanging van het geleverde product. Herstel dan wel vervanging van het product geldt voor 2Locate als volledige schadeloosstelling.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle door 2Locate vermelde en door de wederpartij verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en met dien verstande dat de bedoelde bedragen in relatie met consumenten (mede) inclusief btw worden vermeld.
 2. De verzendkosten in verband met de levering van de producten komen voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Abonnementstarieven gelden gedurende de looptijd van het abonnement. 2Locate is gerechtigd om de abonnementstarieven vanaf de eventuele stilzwijgende verlenging van het abonnement jaarlijks per 1 januari te verhogen. De verhoging wordt in dat geval vastgesteld door de laatst geldende prijzen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar. De indexcijfers betreffen de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie (CPI), alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 4. 2Locate is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de wederpartij aan 2Locate verschuldigde te vorderen, met dien verstande dat 2Locate in het kader van een consumentenkoop de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 5. In geval van vooruitbetaling is 2Locate niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de wederpartij haar vooruitbetalingsverplichting jegens 2Locate is nagekomen.
 6. Betalingen dienen op de daartoe door 2Locate aangewezen wijze te geschieden.
 7. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de overigens door 2Locate voorgeschreven wijze. 2Locate hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 8. In geval van automatische incasso van betalingen, is 2Locate gerechtigd om naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten in rekening te brengen indien een betaling gestorneerd wordt of niet geïncasseerd kan worden. In dat geval dient betaling, inclusief de bedoelde administratiekosten, middels overboeking te geschieden, binnen de door 2Locate op de factuur vermelde termijn.
 9. De wederpartij dient 2Locate te betalen zonder enig beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van consumenten dwingend in de weg staat.
 10. 2Locate is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 11. Indien tijdige betaling aan 2Locate achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 12. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij aan 2Locate verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.
 13. In geval van betalingsverzuim van een consument, zal 2Locate op die grond niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. 2Locate is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd die overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien 2Locate bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. 2Locate is, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit die overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst 2Locate ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld c.q. is aangemaand, in welke ingebrekestelling c.q. aanmaning een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, is 2Locate gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De wederpartij is verplicht de schade die 2Locate ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien 2Locate de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De wederpartij draagt zowel de directe als gevolgschade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte gegevens, alsmede een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien. Voorts draagt de wederpartij zowel de directe als gevolgschade veroorzaakt door wijzigingen door de wederpartij of, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, zonder tussenkomst van 2Locate, door een derde, aangebracht aan de producten dan wel de (technische) configuratie daarvan.
 2. Het platform betreft een platform dat in technisch opzicht wordt geëxploiteerd door een derde. 2Locate vervult ter zake de ingebruikgeving van het platform slechts een faciliterende rol wat betreft de implementatie van metadata en fungeert voor wederpartij als helpdesk bij technische problemen. Communicatieabonnementen worden aangeboden in combinatie met het gebruik van een simkaart waarmee telecommunicatiediensten door een telecomprovider worden aangeboden. Bij de uitvoering van opsporingsabonnementen wordt in geval van diefstal of andere calamiteiten een recherchebureau ingeschakeld. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkende clausules waarvan de hiervoor bedoelde derden zich jegens 2Locate bedienen, gelden ook jegens de wederpartij. 2Locate veronderstelt en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten overeenkomsten de bevoegdheid inhouden om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de wederpartij te aanvaarden. Ook voor het overige is 2Locate niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden van wiens hulp 2Locate bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik maakt, behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op de omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat. Tevens ten aanzien van de voortdurende beschikbaarheid en deugdelijke werking van het platform en de telecommunicatiediensten, aanvaardt 2Locate, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 3. 2Locate staat ten tijde van de levering van de producten die in combinatie met een communicatieabonnement door of namens hem worden geleverd, in voor de deugdelijke werking van deze combinatie, doch kan niet garanderen dat de telecomprovider gedurende de looptijd van het communicatieabonnement staakt met de dienstverlening die voor de overeengekomen werking van het product noodzakelijk is, zoals in geval van het beëindigen door de telecomprovider van ondersteuning van 2G-chips. In geval het product tijdens de looptijd van het communicatieabonnement, ten gevolge van beperkingen in de dienstverlening van de telecomprovider, niet de werking bieden die is overeengekomen, maakt de wederpartij uitsluitend aanspraak op een financiële compensatie tot ten hoogste de prijs van het niet-genoten gedeelte van de overeenkomst, met dien verstande dat 2Locate in de gelegenheid dient te worden gesteld, doch niet verplicht is, om een passend alternatief aan te bieden indien deze voor handen is.
 4. 2Locate is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten de aansprakelijkheid draagt volgens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid.
 5. 2Locate is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 6. Mocht 2Locate jegens de wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft 2Locate te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient 2Locate hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van 2Locate ter zake vervalt.
 7. De aansprakelijkheid van 2Locate is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van 2Locate betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van 2Locate te allen tijde is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende schadegeval daadwerkelijk wordt uitgekeerd krachtens de door 2Locate afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eventuele eigen risico van 2Locate dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 8. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens 2Locate bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 9. De wederpartij vrijwaart 2Locate van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan 2Locate toerekenbaar is.
 10. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 11. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 2Locate.

ARTIKEL 15. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Onverminderd de dienstverlening die middels de helpdesk van 2Locate wordt aangeboden, dienen klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd na ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij 2Locate.
 2. Bij 2Locate ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door 2Locate verkochte zaken blijven eigendom van 2Locate totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de betreffende overeenkomst jegens 2Locate is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 2Locate te bewaren.
 4. Indien derden op locatie van de wederpartij beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht 2Locate hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan 2Locate of door 2Locate aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient 2Locate op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat 2Locate de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van 2Locate staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. 2Locate en zijn licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van het platform, de producten, alsmede de ontwerpen daarvan. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of op enige andere wijze te (doen) gebruiken dan noodzakelijkerwijs uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit.
 2. In geval van een inbreuk op het bepaalde in het voorgaande lid, behouden 2Locate en zijn licentiegevers zich alle rechten voor die hen krachtens de wet en overeenkomst toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door hen vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van 2Locate aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.