VOORWAARDEN CASHBACK-ACTIE 2LOCATE

30 juni 2020 / BY

Voorwaarden Cashback-actie 2Locate

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze ’Voorwaarden Cashback-actie 2Locate’ worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt:

  1. Actievoorwaarden: het onderhavige document ‘Voorwaarden Cashback-actie 2Locate’.
  2. 2Locate: onderdeel van Eutracom, de gebruiker van deze Actievoorwaarden en organisator van de Actie, gevestigd aan Meekrapstraat 30, 4754BJ te Stampersgat, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 50826921.
  3. Deelnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die conform het bepaalde in deze Actievoorwaarden deelneemt aan de Actie of zich daarvoor wenst te registreren.
  4. Consument-deelnemer: een Deelnemer, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  5. Winkel: een bij 2Locate aangesloten wederverkoper van Systemen.
  6. Systeem: een door de Deelnemer bij een Winkel aangeschaft 2Locate-Systeem, betreffende een van de modellen als bedoeld in artikel 2.4 van deze Actievoorwaarden.
  7. Actie: de door 2Locate georganiseerde Cashback-actie waarvoor de Deelnemer zich middels 2locate.nl/cashback10jr heeft geregistreerd of wenst te registeren.
  8. Cashback: het bedrag of de bedragen waarop de Deelnemer aanspraak maakt uit hoofde van zijn deelname aan de Actie.

ARTIKEL 2. | INHOUD VAN DE ACTIE EN REGISTRATIE

  1. Geldige deelname aan de Actie conform het bepaalde in deze Actievoorwaarden, geeft de Deelnemer recht op een Cashback van 10% berekend over de aanschafwaarde van het Systeem, alsook 10% over de prijs van de daarbij benodigde gebruikslicentie van de eerste 12 maanden. Aan de hoogte van de betreffende Cashback is een Systeemafhankelijk maximum gebonden zoals weergegeven in lid 4 van dit artikel.
  2. Aan de Actie kan uitsluitend worden deelgenomen (namens een bedrijf) door natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt. Voor Consument-deelnemers geldt dat zij een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland dienen te hebben en voor bedrijven geldt dat zij in Nederland dienen te zijn gevestigd. Onder ‘bedrijven’ in de zin van deze Actievoorwaarden worden verstaan rechtspersonen alsook natuurlijke personen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  3. Van deelname aan de Cashback van 10% berekend over de aanschafwaarde van het Systeem zijn uitgesloten Deelnemers die werkzaam zijn bij de Winkel waar het systeem door de Deelnemer wordt aangeschaft. Zij maken conform het bepaalde in het overige van deze Actievoorwaarden wel aanspraak op de Cashback van 10% over de prijs van de bij het systeem benodigde gebruikslicentie van de eerste 12 maanden.
  4. De Actie heeft slechts betrekking op de volgende Systemen (modellen):
Geldig voor Consument-deelnemers (de genoemde Cashback-bedragen zijn inclusief btw)
Model Cashback 10% over de aanschafwaarde (incl. btw) met een maximum van Cashback 10% over de prijs (incl. btw) van de gebruikslicentie van de eerste 12 maanden met een maximum van
2LR € 21,66 € 9,31
4FS € 24,08 € 9,31
2EZW € 21,66 € 9,31
4PRO € 32,55 € 13,06
4PRO-AT € 32,55 € 19,35
2EZ € 24,08 € 8,46
2BEE € 18,03 € 7,25
2BEE-XL € 21,66 € 7,25
IoTAG € 9,56 € 7,25

 

Geldig voor bedrijven (de genoemde Cashback-bedragen zijn exclusief btw)
Model Cashback 10% over de aanschafwaarde (excl. btw) met een maximum van Cashback 10% over de prijs (excl. btw) van de gebruikslicentie van de eerste 12 maanden met een maximum van
2LR € 17,90 € 7,70
4FS € 19,90 € 7,70
2EZW € 17,90 € 7,70
4PRO € 26,90 € 10,80
4PRO-AT € 26,90 € 16,00
2EZ € 19,90 € 7,00
2BEE € 14,90 € 6,00
2BEE-XL € 17,90 € 6,00
IoTAG € 7,90 € 6,00
  1. De Actie heeft uitsluitend betrekking op Systemen aangeschaft bij de volgende (online) Winkels:
A den Dekker & Zn
Agri Techniek Slingeland
Bos Mechanisatie
Bos Tuingereedschappen
BuMach
De Nood Mechanisatie
Dick Norg Smederij en Tuintechniek
Everts Tuintechniek
Exalto Renswoude
G en R Techniek
Garage Klerks
Garagebedrijf Van Mourik Tiel BV
GeBraTech
Gecomi BV
Goering Service
Groenestein Techno Service
JP Engineering
Keizers Haaksbergen BV
Kuperus Oudehorne
LMB Haan
Novi Marine
Peterse Mechanisatie
R2 Groentechniek
Sinnt
TPM Service
Tuinmachine Service Mart Boukes
Vakgarage Rida
Van den Berk Tuinmachines
Van den Heuvel BV
Verkooyen Machines BV

Na totstandkoming van deze Actievoorwaarden kan het zijn dat inmiddels nog andere (online) Winkels dan genoemd in bovenstaande tabel zijn aangesloten bij de Actie. In geval bij de registratie van de Deelnemer conform het bepaalde in het volgende lid blijkt dat het betreffende Systeem bij een andere (online) Winkel dan vermeld in bovenstaande tabel is aangeschaft, en welke Winkel vóór die aanschaf door 2Locate eveneens bij de Actie werd aangesloten, zal 2Locate de registratie van de Deelnemer goedkeuren, mits aan de overige voorwaarden uit deze Actievoorwaarden is voldaan.

  1. Tenzij de Winkel de Deelnemer bij de aankoop van het systeem voor deelname aan de Actie heeft geregistreerd in verband met de activatie van het systeem door de Winkel, is vereist dat de Deelnemer zich voor deelname aan de Actie registreert op 2locate.nl/cashback10jr. Door zich te registreren zoals hier bedoeld, gaat de Deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden. Bij zodanige registratie wordt de tekst van deze Actievoorwaarden aan de Deelnemer beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat de Deelnemer deze Actievoorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op zijn apparaat. De Deelnemer dient bij zijn registratie alle gevraagde verplichte (NAW-)gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken en een duidelijke kopie van de aankoopnota van het betreffende Systeem op de daartoe aangewezen wijze te uploaden. In geval de Winkel de deelnemer bij de aankoop van het systeem registreert voor deelname aan de Actie, wijst de Winkel de Deelnemer tijdig op het bestaan en de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden en wordt op verzoek een exemplaar van deze Actievoorwaarden aan de Deelnemer verstrekt.
  2. De Deelnemer dient op verzoek van 2Locate te allen tijde het originele aankoopbewijs van het Systeem te kunnen overleggen, bij gebreke waarvan 2Locate de deelname van de Deelnemer aan de Actie kan weigeren dan wel intrekken.
  3. Om aanspraak te maken op de Cashback over de aanschafwaarde van het Systeem, dient registratie door de Deelnemer te hebben plaatsgevonden in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Om aanspraak te maken op de Cashback over de prijs van de gebruikslicentie van de eerste 12 maanden, dient registratie te hebben plaatsgevonden in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021, met dien verstande dat de Cashback over de aanschafwaarde, alsook de Cashback over de prijs van de gebruikslicentie van de eerste 12 maanden, wordt verrekend met de eerste betaaltermijn van de gebruikslicentie die de Deelnemer aan 2Locate verschuldigd wordt. De eerste betaaltermijn van de gebruikslicentie, minus het totaal van de Cashback, wordt in rekening gebracht na montage en activatie van het Systeem door 2Locatie. Indien voor de Cashback over de aanschafwaarde van het Systeem niet tijdig of juist is geregistreerd terwijl de registratie voor de Cashback over de prijs van de gebruikslicentie van de eerste 12 maanden wel tijdig en juist heeft plaatsgevonden, maakt de Deelnemer uitsluitend aanspraak op laatstbedoelde Cashback.
  4. Indien de registratie van de Deelnemer voldoet aan de voorwaarden uit deze Actievoorwaarden, zal 2Locatie de registratie van de Deelnemer goedkeuren en de deelname aan de Cashback per e-mail aan de Deelnemer bevestigen.
  5. Aan elk Systeem is een unieke IMEI-code verbonden die op de verpakking van het Systeem is weergegeven. Voor elke IMEI-code kan slechts eenmaal aan de Actie worden deelgenomen.

ARTIKEL 3. | UITSLUITING

Registraties voor deelname aan de Actie die niet voldoen aan enige voorwaarde als bedoeld in het vorige artikel, worden afgewezen. Daarvan zal 2Locate per e-mail mededeling doen aan de Deelnemer waarbij de Deelnemer, indien mogelijk, in de gelegenheid wordt gesteld om alsnog tijdig aan de voorwaarden te voldoen. Indien niet alsnog tijdig aan alle voorwaarden wordt voldaan, is deelname aan de Actie voor de Deelnemer blijvend onmogelijk.

ARTIKEL 4. | RETOURNEREN VAN HET SYSTEEM

In geval de Deelnemer het Systeem, om welke reden dan ook, tegen gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de aanschafprijs en binnen zes maanden na de aanschaf daarvan, aan de Winkel retourneert, dient de reeds door 2Locate voldane Cashback over de aanschafwaarde van het Systeem te worden terugbetaald. In een voorkomend geval dient de Deelnemer daarvan binnen 14 dagen na de retournering van het Systeem aan de Winkel, per e-mail (cashback@2locate.nl) mededeling te doen aan 2Locate en dient de Cashback over de aanschafwaarde van het Systeem te worden terugbetaald binnen 30 dagen na de retournering van het Systeem. De Deelnemer ontvangt daartoe tijdig een factuur van 2Locate die op de daarop aangegeven wijze dient te worden voldaan. Retournering van het Systeem aan de Winkel is geen grond om de reeds tot stand gekomen gebruikslicentie tussentijds op te zeggen.

ARTIKEL 5. | SLOTBEPALINGEN

  1. 2Locate kan de inhoud van deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie wijzigen, alsook de Actie tussentijds intrekken, met dien verstande dat een wijziging c.q. de intrekking niet geldt ten aanzien van voordien aangeschafte Systemen waarbij de Winkel de Deelnemer vóór of bij de aanschaf van het Systeem mededeling heeft gedaan van het bestaan van de Actie. In dat geval wordt verondersteld dat de Deelnemer zijn aanschaf mede heeft gebaseerd op het bestaan van de Actie conform de voorwaarden zoals vastgelegd in deze Actievoorwaarden.
  2. Voor vragen over de Actie of zijn deelname daaraan, kan de Deelnemer tot en met 30 juni 2021 telefonisch (088-1855000) of per e-mail (cashback@2locate.nl) contact opnemen met 2Locate.
  3. Op de Actie en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de Deelnemer en 2Locate is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  4. 2Locate draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door de Deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  5. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, is 2Locate niet aansprakelijk voor schade of verlies van gegevens ten gevolge van technische fouten, virussen of vertragingen in de ontvangst daarvan.
  6. Persoonsgegevens worden door 2Locate verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 2Locate verwerkt persoonsgegevens die hij ontvangt in verband met de Actie uitsluitend ter uitvoering van de Actie. De Deelnemer kan zich te allen tijde terugtrekken van zijn deelname aan de Actie door een e-mail te sturen naar databescherming@2locate.nl met als onderwerp “2Locate STOP”. Na terugtrekking van de Deelnemer is 2Locate jegens de Deelnemer niet langer gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen uit de Actie. Als de persoonsgegevens van de Deelnemer niet langer nodig zijn om de Actie uit te voeren, zal 2Locate deze persoonsgegevens verwijderen.
  7. In geval van geschillen tussen de Deelnemer en 2Locate in verband met de Actie, zullen zij zich optimaal inspannen om deze in onderling overleg te beslechten, alvorens een beroep te doen op de rechter.
  8. Behoudens voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van 2Locate aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen 2Locate en de Deelnemer kennis te nemen.